Etusivu » Kohtalona raja » Historian tilkkutäkki » Kirkkomaan pakkolunastus

Kirkkomaan pakkolunastus

Kivennavan pitäjän kirkko- ja hautausmaata laajennettiin pakkolunastuksella Senaatin 1877 antamalla päätöksellä. Laajennus hyväksyttiin maanmittari R. A. Savenin 1873 toimittaman pakkolunastuehdotuksen mukaisesti marraskuussa vuonna 1878. Ohessa on kuva asiakirjasta, joka sisältää karttapiiroksen alueesta, lunastettavien maa-alueiden luettelon sekä niiden kulmapisteet. Pakkolunastus vahvistettiin kokouksessa, jonka pöytäkirjan käännös on ohessa. Alkuperäisen ruotsiksi kirjoitetun tekstin on kääntänyt sukututkija Heikki K Lähde.

Kivennavan kirkkomaan pakkolunastusasiakirja vuodelta 1878. Laajennus hyväksyttiin maanmittari R. A. Savenin 1873 toimittaman pakkolunastuehdotuksen mukaisesti.

Pöytäkirja, tehnyt allekirjoittanut komissiomaanmittari toimittamassaan kirkko- ja hautausmaan paalutuksessa ja pyykityksessä Kivennavan pitäjässä Äyräpään kihlakunnassa ja Viipurin lääniä allamainittuina päivinä vuonna 1878.

4. marraskuuta.

Sitten kun Suomen Keisarillinen Senaatti oli 21. syyskuuta 1877 antamallaan päätöksellä määrännyt, että Kivennavan pitäjän kirkko- ja hautausmaata tulee laajentaa tavalla, jota komissiomaanmittari R. A. Savenin toimittamassa pakkolunastustutkimustoimituksessa 13. marraskuuta 1873 on ehdottanut, ottamalla Kivennavan pitäjän lahjoitusmaahan kuuluvilta taloilta n:ot 1 ja 3 Kivennavan kylässä maatalollisilta Johan Porvalin leskeltä Anna Seppänen, Johan Reinikaisen leskeltä Maria Kääpä ja Hiob Westeriseltä, osasta pelto- ja niittynurmea, on sanotun pitäjän herra kirkkoherra virkakirjeellä 5. viimeksi kulunutta huhtikuuta herra läänin kuvernööriltä anonut määräystä maanmittarille paaluttamaan ja pyykittämään sen edellä mainitulla tavalla pakolunastetun maan, ja on herra läänin kuvernööri 8. samaa kuukautta toimittanut asiakirjat herra maanmittaustarkastajalle toimenpiteitä varten, joka on 6. seurannutta toukokuuta määrännyt allekirjoittaneen siinä tapauksessa, että laillista estettä ei esiinny, suorittamaan toimituksen ja siinä huomioon ottamaan, mitä laki ja säädökset säätävät.

Mainitun määräyksen johdosta on allekirjoittanut säädetyssä järjestyksessä määrännyt, ja samalla anonut kruunun- ja konsistorin asiamiehen määräämistä toimitukseen, aloittamisen edellä mainittuna päivänä ja saapunut määrätylle kokouspaikalle Kivennavan kestikievariin, minkä lisäksi paikalle tulivat uskotuiksi miehiksi herastuomarit Filip Pyykkö Lattulasta ja Wilhelm Seppänen Himalan kylästä Muolaan pitäjästä, sekä asianosaisina kirkkoherra herra J. Herz, kirkonisäntä maakauppias Thomas Paavolainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja lukkari A. Jantunen ja luovuttajista Hiob Westerinen.

Konsistorin asiamieheksi ilmoittautui pitäjän kappalainen herra varapastori A. Boman asiaankuuluvalla valtakirjalla 12. juurikulunutta lokakuuta, mutta kruununasiamies ei ollut saapunut.

Selostettuaan määräyksen ja siihen liittyvät liitteet toimituksesta ilmoittamisesta ilmoittivat asianosaiset kysyttäessä sekä toimitusmiesten esteettömyyden ja ajankohtaan kuuluvan kuulutuksen, eikä myöskään ilmoitettu muita esteitä toimituksen suorittamiselle, vaan ilmoitettiin, että tarpeellinen aputoimi jo on tullut pitäjän toimesta ja tahtoivat kaikki, että tämä pitäjälle tähdellinen toimitus voitaisiin keskeytyksettä toteuttaa, mitä varten toimitusmiehet, jotka totesivat kruununasiamiehen poisjäämisen laillisen säädöksen mukaan ei olevan esteenä toimituksen käsittelylle, minkä jälkeen toimitus tapahtui kuin seuraa:

1 .Kun aikaisemmin käyttöönotettu ja tähän asti käytetty kirkon ja hautausmaan alue oli ympäröity kiviaidalla, ryhdyttiin sen maan rajojen paalutukseen, joka oli päätetty ottaa saman alueen laajentamiseen ja suoritettiin tämä toimenpide mitä tarkimmin komissiomaanmittari R. A. Savenin vuonna 1873 suorittamaa tätä tilaisuutta varten läänin maanmittauskonttorista lainattua asemakarttaa.

2. Asianosaiset anoivat selvitystä siitä, millä tavoin ovat Johan Porvalin leski Anna Seppänen, Johan Reinikaisen leski Maria Kääpä ja Hiob Westerinen hoitaneet itselleen kirkon ja hautausmaan laajentamiseksi luovuttamiensa peltoalueiden uudisviljelystä ja näin tehneet itsensä oikeutetuiksi jälkimmäisen puoliskon suorittamiseen arviosummasta, mikä Keisarillisen Senaatin päätöksen mukaan tulisi vastata semmoista selvitettyä summaa, että uskottujen miesten tulisi hallita näitä uudisviljelyksiä, mikä myös tapahtui ja saatiin samalla tietää, että kaikki mainitut henkilöt olivat raivanneet uudisviljelystä luovutettua vastaavasti.

3. Ryhdyttiin rajamerkkien asettamiseen koko kirkon ja hautausmaan alueeseen, koska sellaista ei ollut tapahtunut tähän asti käytössä olleen alueen suhteen ja toimitettiin tämä kuluneen ja sitä seuraavan päivän aikaan siten, kuin allaoleva pyykitysselitelmä kartan mukaan tarkemmin osoittaa.

5 marraskuuta

Kun toimituksen toimenpiteet olivat tulleet kaikin puolin loppuun suoritetuiksi, kokoontuivat toimitusmiehet ja läsnäolevat asianosaiset, jolloin annettiin toimituksesta täydellinen valitusosoitus sekä seuraava näin kuuluva:

Toimintaosoitus

Sitten kun allekirjoittanut komissiomaanmittari allamainittuina päivinä oli suorittanut valmiiksi paalutuksen ja pyykityksen rajoilla Kivennavan pitäjän kirkon ja hautausmaan toisaalta ja toisaalta Kivennavan lahjoitusmaan välillä Kivennavan pitäjässä Äyräpään kihlakuntaa ja Viipurin lääniä, selvitettiin läsnäoleville asianosaisille, että hän, joka ei ole tyytyväinen sanottuun toimitukseen on oikeutettu tekemään valituksen kirjallisesti läänin Herra Kuvernöörille, mikä tämän valitusosoituksen ohella on kuuden (6) viikon sisällä tästä lukien puhevallan menetyksen uhalla toimitettava Viipurin maakonttoriin; minkä todistaa toimituspaikalla Kivennavan pitäjäntuvalla viidentenä (5) marraskuuta 1878

Viran puolesta

K. E. Hymen

Mikä osoitus sen sisällöstä tapahtuneen selonteon jälkeen annettiin osoituksella, että kaikilla, joita toimitus koskee, on oikeus käyttää hyödykseen lämmitettävää pitäjäntupaa.

Että näin on tehty ja toimittu muutoinkin, kuten esilläoleva pöytäkirja osoittaa, todistavat Paikka ja aika edellämainitut:

Tuomas Paavolainen Albert Boman

Kirkkoväärti ja kunnanesimies Konsistoriasiamies

Todistavat: Herastuomari Wilippi Pyykkö Wilhelm Seppänen lautamies