Etusivu » Kivennapaseuran säännöt 

Kivennapaseuran säännöt 

Rekisteröity 8.1.2022

Yhdistyksen nimi on Kivennapaseura ry ja sen kotipaikka on Kangasala.

Yhdistyksen tarkoituksena on olla kivennapalaisten keskeisenä yhdyssiteenä ja toimia heidän ja muiden karjalaisten sosiaalisen ja henkisen aseman tukemiseksi, sekä tehdä tunnetuksi Karjalaa ja karjalaisia koskevia kysymyksiä ja vaalia kivennapalaisuutta, karjalaista kulttuuria sekä kotiseudun muistoa ja perinteitä. Yhdistys voi kuulua jäsenenä Karjalan Liittoon.

Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 1. Tekemällä aloitteita, jotka tarkoittavat karjalaisten taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten olojen parantamista.
 2. Antamalla lausuntoja ja suorittamalla viranomaisten sille antamia tehtäviä.
 3. Toimeenpanemalla esitelmä-, kokous- ja muita valistus-, ja sivistystilaisuuksia sekä juhlia ja iltamia.
 4. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 5. Ylläpitämällä kerho- ja kokoushuoneistoa.
 6. Harjoittamalla nuoriso- ja varhaisnuorisotoimintaa.

Yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteistöjä, ottaa vastaan jäsenmaksuja, lahjoituksia ja testamentteja sekä asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa kustannus. ja julkaisutoimintaa, kahvila- ja ravintolaliikettä ja panna toimeen raha- ja tavara-arpajaisia, rahankeräyksiä, sekä järjestää juhlia varojen hankkimiseksi toimintaa varten.

Yhdistykseen voi kuulua jokainen entinen kivennapalainen ja heidän jälkeläisensä. Samoin jäseneksi pääsee jokainen Suomen kansalainen jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy. Jäsenet voivat olla varsinaisia tai ainaisjäseniä. Jäsenmaksu määrää vuosikokous hallituksen esityksestä.

Yhdistys voi kutsua kunniapuheenjohtajakseen tai kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut sen toimintaa, tai toiminut yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Hallitus voi yhdistyslaissa säädettyjen erottamisperusteiden lisäksi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka varoituksista huolimatta rikkoo yhdistyksen sääntöjä tahi toiminnallaan tai käytöksellään haittaa yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun suorittamisen kahdelta perättäiseltä kalenterivuodelta

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valitut 8-10 muuta jäsentä, joista eroaa puolet vuosittain, ensin arvan sitten vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on paikalla puolet hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri kaksi yhdessä.

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä hallituksen laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintoa koskevat asiakirjat on ennen maaliskuun 31.päivää jätettävä yhdistyksen toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille. Näiden tulee ennen yhdistyksen vuosikokousta antaa hallitukselle vuosikokoukselle osoitettu kirjallinen lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään kunkin vuoden syyskuun loppuun mennessä, joko pitäjäpäivien yhteydessä tai muulloin. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

 Ylimääräinen kokous voidaan pitää, milloin hallitus pitää sitä tarpeellisena, tai milloin vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselta erityistä tarkoitusta varten esittää.

Kokoukset kutsutaan koolle vähintään 7 päivää ennen kokousta syyskokouksen päättämässä lehdessä tai kullekin jäsenelle postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla lähetetyllä kutsulla.

10§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjan pitäjä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, ja kaksi ääntenlaskijaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus.
 3. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 4. Esitetään yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilit, toiminnantarkastajien/ tilintarkastajien lausunto sekä tilinpäätös.
 5. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimihenkilöille sekä muista toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit ehkä antavat aihetta.
 6. Päätetään jäsenmaksut tulevalle vuodelle.
 7. Vahvistetaan tulevan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kahdeksi seuraavaksi kalenterivuodeksi.
 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, ja valitaan jäsenet erovuoroisten tilalle ja mahdolliset muut jäsenet.
 10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
 11. Valitaan tarvittavat toimikunnat ja edustajat.
 12. Päätetään missä lehdissä kokouskutsut on julkaistava, ja miten muut tiedonannot jäsenille toimitettava.
 13. Käsitellään muut hallituksen kokoukselle esittämät asiat.
 14. Käsitellään asiat, jotka joku yhdistyksen jäsen on kirjallisesti vähintään 7 päivää ennen kokousta puheenjohtajalle esittänyt kokouksessa käsiteltäväksi ottaen huomioon yhdistyslain 14§:n määräykset.

11§

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista ja yhdistyksen purkamista koskeva asia on käsiteltävä kahdessa vähintään yhden (1) viikon välein pidettävässä kokouksessa, joista jälkimmäisessä muutosta tai purkamista tulee vähintään kolme nejäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa.

12§

Jos yhdistys purkautuu, käytettäköön sen varat sitten kun yhdistyksen velat on maksettu, yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. Ellei se ole mahdollista, luovutettakoon varat Kivennapa-Säätiölle.

Sääntömuutokset on käsiteltävä vuosikokouksessa ja vielä toisessa kokouksessa.